Tingimused

Mõisted

 1. Auto – Müüja  poolt E-poe kaudu müüdav sõiduauto . 
 2. Müüja - Ostja poolt E-poes valitud Müüja, kes müüb E-poe vahendusel sõlmitava Müügilepingu alusel Ostjale Auto.
 3. E-pood – Auto 100 AS (registrikood 11127264) poolt veebilehe kaudu rakendatav e-poe platvorm, mille vahendusel saab Ostja osta Müüjalt Auto.
 4. Müügileping – E-poe vahendusel sõlmitud müügileping Auto ostmiseks.
 5. Ostja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab E-poodi, tellib E-poest Auto või sõlmib E-poes Auto ostmiseks Müügilepingu .
 6. Tarbija – füüsilisest isikust Ostja, kelle poolt E-poe kasutamine ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega  . 
 7. Tellimus – Ostja poolt E-poe kaudu esitatud soov osta E-poes  pakutavat Autot. Juhul, kui Müüja kinnitab E-poe vahendusel Tellimuse täitmise võimalikkust, loetakse Müügileping sõlmituks.
 8. Tingimused – käesolevad üldtingimused, mis reguleerivad Auto tellimist ja ostmist E-poe kaudu.

E-poe tingimuste kohaldumine

 1. Auto 100 AS on üksnes E-poe teenuse pakkujaks. E-poe platvorm võimaldab Müüjal ja Ostjal sõlmida müügilepingu. Auto 100 AS ei vastuta Müüja poolt E-poe kaudu pakutavate Autode omaduste ja hinna eest ega Müügilepingu sõlmimise või täitmisega seonduvate õiguste ja kohustuste eest, sh ei vastuta Auto 100 AS Müüja ega Ostja ees Müügilepingu rikkumise eest. Eelnimetatud vastutuse piirang ei kehti Auto 100 AS suhtes juhul, kui Auto 100 AS on Auto Müüjaks.
 2. Käesolevad E-poe Tingimused kehtivad kõikide Ostjate suhtes, kes kasutavad E-poodi, tellivad E-poest Auto, sealhulgas sõlmides E-poes Auto ostmiseks Müügilepingu. Tingimuste peatükk 8 kehtib üksnes Tarbijate suhtes.
 3. Ostja on kohustatud Tingimustega tutvuma enne Auto ostmist.
 4. Auto 100 AS on õigustatud Tingimusi jooksvalt muutma ning täiendama. Tingimuste muudatustest ja täiendustest teatatakse E-poe kaudu. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest E-poes. Kui Ostja edastas oma Tellimuse enne Tingimuste muudatuste või täienduste jõustumist, kohaldatakse Müüja ja Ostja vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt Tellimuse edastamise ajal kehtinud Tingimusi, välja arvatud kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.  
 5. Auto 100 AS järgib E-poe haldamisel kõiki seadustest tulenevaid nõudeid ja Auto 100 AS siseseid eeskirju. Muu hulgas töötleb Auto 100 AS oma klientide isikuandmeid. Täpsem informatsioon Auto 100 AS poolt isikuandmete töötlemise kohta on kättesaadav klienditeenindajalt ja elektrooniliselt veebiaadressil: http://kampaania.skoda.ee/PRIVAATSUSTINGIMUSED.pdf.

E-poe kasutamisega seonduv informatsioon

 1. Auto tellimiseks tuleb lisada soovitud Auto E-poe ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv Auto kohaletoimetamise viis. Enne Tellimuse lõplikku esitamist saab Ostja Tellimuse andmed üle kontrollida ja vajadusel tuvastada ning kõrvaldada sisestusvead . 
 2. Tellimuse esitamisel saab Ostja E-poelt automaatse kinnituse Tellimuse kättesaamise kohta. Pärast Müüja poolt Tellimuse ülevaatamist, saadab Müüja Ostjale elektrooniliselt kinnituse Tellimuse alusel Müügilepingu sõlmimise kohta.  Müügilepingu lahutamatuks osaks on lisaks Tellimuse käigus kokkulepitud tingimustele ka käesolevad Tingimused.
 3. Pärast Müügilepingu sõlmimist edastab Müüja Ostjale elektrooniliselt Müügilepingu teksti koos sinna juurde kuuluvate lisadega Ostja poolt Tellimuses näidatud elektroonilisel kontaktaadressil. Müüja  säilitab Müügilepingu teksti pärast Müügilepingu sõlmimist Müüja serveris ning see on Ostjale kättesaadav elektrooniliselt saadetud lingi kaudu.  

Toote omadused ja hind 

 1. Auto tooteinfo (Auto põhiomadused, garantiitingimused jms) on toodud veebiaadressil www.skoda.ee ja E-poes veebiaadressil osta.skoda.ee iga konkreetse Auto sisukirjelduses. Seejuures on andmed Auto kütusekulu kohta näidatud vastavalt Euroopa Liidu normidele ja direktiividele ning võivad erineda reaalsest kulust vastavalt Auto kasutus- ja ilmastikutingimustele, sõidustiilile ning konkreetsele situatsioonile, milles kütusekulu mõõdeti.
 2. Auto koguhind (sh maksud) sõltub E-poes valitud Autost ja Ostja poolt Autole valitud lisatingimustest. Ostja näeb Auto koguhinna kalkulatsiooni E-poes pärast Ostja poolt Auto omaduste osas lõplike valikute tegemist.   
 3. Auto koguhinnale lisandub tasu Auto kättetoimetamise eest.  Auto kättetoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale E-poes Tellimuse vormistamisel.
 4. Võimalike lisaküsimuste korral on Ostjal võimalus selgituste või juhendite saamiseks pöörduda Müüja klienditeenindaja poole Müüja esindustes, esitada oma küsimus, kasutades kontakte aadressil www.skoda.ee 
 5. Arveldamise valuutaks on euro

E-poes sõlmitud Müügilepingu täitmise kord

 1. Juhul, kui Ostja ostab E-poe kaudu Auto, kohustub Ostja tasuma ettemaksu vastavalt Müügilepingus kokkulepitud esimese ettemaksu suurusele Auto koguhinnast hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates Müügilepingu sõlmimisest. Müüja kohustub hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast ettemaksu laekumist saatma Auto tootmiseks ja tarneks tellimuse Auto tootjale, kui kokkulepitud tingimustele vastavat Autot ei ole võimalik tarnida muul viisil (nt laos olemas). E-poes Auto ostmiseks sõlmitud Müügileping jõustub kokkulepitud esimese ettemaksu laekumisest Müüja arvelduskontole. Ülejäänud ostuhinna tasumise täpsetes tingimustes lepitakse kokku Müügilepingus.
 2. Auto eest on võimalik tasuda E-poes internetipanga kaudu (vastavad pangalingid on toodud E-poes), krediitkaardiga ja pangaülekandega. Vastavad juhised on toodud E-poes. Juhul, kui Auto soovitakse osta liisinglepingu alusel, lepitakse tasumise tingimused kokku Müüja esinduses.
 3. Tarnetähtaeg, mis sõltub eelkõige ostetava/tellitava Auto asukohast ja soovitavast varustusest, lepitakse kokku Müügilepingus. Kui Ostja taotlusel muudetakse Müügilepingu alusel tellitud Auto varustust pärast Müügilepingu sõlmimist või Auto tarnimine on takistatud õigusaktide nõuete muutumise tõttu, on Müüjal õigus pikendada tarnetähtaega muudatuste tegemiseks või õigusaktide nõuete täitmiseks vajaliku tähtaja võrra. Müüja võib tarnetähtaega pikendada ka juhul, kui tarnetähtaja pikendamine on vajalik Müüjast mittetulenevatel põhjustel (nt vääramatu jõud, tootja viivitus). Müüja teavitab Ostjat tarnetähtaja pikendamisest mõistliku aja jooksul tarnetähtaja pikendamise põhjustanud asjaolust teadasaamisest, kuid enne tarnetähtaja saabumist. Juhul, kui tarnetähtaja pikendamine toimub rohkem kui kahel korral, on tarnetähtaja pikendamiseks vajalik Ostja kirjalik nõusolek. Tarnetähtaja pikendamist käesolevas punktis toodud asjaoludel ei loeta Müügilepingu rikkumiseks.
 4. Müüja kohustub Ostjale tarnima või andma Auto üle punktis 5.3 sätestatud alustel kokkulepitud tarnetähtajal ja võimaldama nimetatud kuupäeval Ostjal Auto üle vaadata, teatades talle Müügilepingus toodud kontaktandmete teel, millal ja kus saab Ostja Auto ülevaatuse teostada. Juhul, kui Müüjal õnnestub saada Auto enda valdusse Ostjale üleandmiseks Müügilepingus kokkulepitud tarnetähtpäevast varem, on Müüjal õigus teha Ostjale ettepanek Auto varasemaks vastuvõtmiseks. Sellisel juhul kohustub Ostja tegema kõik endast sõltuva, et täita oma lepingujärgsed maksekohustused võimalikult lühikese tähtaja jooksul.
 5. Juhul, kui Ostja on täitnud kõik Müügilepingust tulenevad ostuhinna tasumise kohustused korrektselt, on Ostjal pärast punktis 5.4 nimetatud teate saamist õigus teostada Auto ülevaatus, mille tulemus fikseeritakse Auto üleandmise- ja vastuvõtmise aktis . Auto üleandmise- ja vastuvõtmise aktis lepitakse kokku kuupäev, mis ajaks kohustub Ostja tasuma Auto koguhinna ja Müüja kohustub vormistama Maanteeametis Ostja nimele Auto kasutamist võimaldavad dokumendid ning tagama Auto üleandmise- ja vastuvõtmise akti tingimustele vastava Auto valduse ja selle Auto kasutusjuhendi ning 2 komplekti võtmete üleandmise Ostjale. Aktis kokkulepitav kuupäev ei tohi olla hilisem kui 5 (viis) tööpäeva pärast eelnimetatud akti allkirjastamist. Auto Ostja valdusse andmine fikseeritakse Auto valduse üleandmise- ja vastuvõtmise aktiga. 
 6.  Auto juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Auto valdusse võtmisega punktis 5.5 kokkulepitud tingimustel. Auto juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle ka ajal, mil Ostja satub viivitusse selle toimingu tegemisega, millega ta Auto üleandmisele peab kaasa aitama, eelkõige, kui ta ei võta mõjuva põhjuseta Auto valdust vastu.
 7. Auto vastavust Müügilepingu tingimustele kinnitab Ostja punktis 5.5 nimetatud Auto üleandmise- ja vastuvõtmise akti ja valduse üleandmise- ja vastuvõtmise akti allkirjastamisega.
 8. Ostja kohustub enne Auto kasutamist tutvuma põhjalikult Auto kasutusjuhendiga ning järgima Auto kasutamisel kõiki kasutusjuhendi juhiseid. Juhul, kui Auto on diiselmootoriga, kohustub Ostja tutvuma enne Auto kasutamist ka Müügilepingu lisas kirjeldatud diislikübemefiltriga (DPF) varustatud auto spetsiifilise liiklusreĹžiimiga ning järgima nimetatud lisas sätestatud tingimusi.
 9. Müüjal on õigus E-poe vahendusel sõlmitud Auto Müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud Auto jätta üle andmata, kui:
  • Auto on laost otsa saanud või Auto tellimine tootjalt ei ole Müüjast sõltumatutel asjaoludel enam võimalik (nt sellist Autot enam ei toodeta);
  • Auto hinda või omadusi on E-poes kuvatud valesti süsteemi- või sisestusvea tõttu;
  • Ostja ei tule Autole Müügilepingus kokkulepitud tähtaja jooksul järele.
 10. Kui Müüjal ei ole võimalik Müügilepingut täita, võetakse Ostjaga esimesel võimalusel ühendust ning tagastatakse tasutud summa nii ruttu kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. 
 11. Müügileping kehtib kuni kõigi Müügilepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või Müügilepingust taganemiseni Müügilepingus või seaduses ettenähtud alustel ja korras.
 12. Müügilepingu sõlmimisel ja täitmisel juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Müügilepingule ei kohaldata Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Müügilepingust tekkivad vaidlused, mida ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Müüja asukohajärgses kohtus. 

Müügilepingu-järgsete õiguste ja kohustuste üleandmine liisinguandjale või kolmandale isikule

 1. Ostjal on õigus Müüja eraldi kirjalikul nõusolekul oma Müügilepingujärgsed õigused ja kohustused üle anda liisinguandjale või Ostja poolt nimetatud muule äriühingule.
 2. Liisingulepingust taganemine toimub liisingulepingus määratud korras.

Garantii ja lepingujärgne hooldusteenus

 1. Juhul, kui tootja on andnud Autole garantii, teavitab Müüja Ostjat garantiist tulenevate õiguste kasutamise korrast. Seal hulgas teavitab Müüja Ostjat garantii alusel pakutavate teenuste kasutamise võimalustest . Garantiitingimustega on Ostjal võimalik tutvuda E-poes ka enne Tellimuse esitamist. Garantiitingimused antakse Ostjale paberkandjal  koos Autoga ja tehakse kättesaadavaks elektrooniliselt E-poes.  
 2. Müügilepingu sõlmimise ja täitmise järel on Ostjal võimalik ostetud Auto osas kasutada Müüja poolt pakutavat hooldus- ja/või klienditeenust Müügilepingus konkreetse Auto osas kokkulepitud ulatuses.  Juhul, kui Müügilepingus Auto osas täiendava hoolduse osas kokkulepet ei sõlmitud, on Ostjal võimalik kasutada Müüja tasulist hooldusteenust. Selleks peab Ostja pöörduma Müüja esindusse või võtma ühendust Müüja klienditeenindusega. 

Tarbija 14-päevane taganemisõigus

 1. Tarbijast Ostja võib E-poe kaudu sõlmitud Müügilepingust üldjuhul taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (võlaõigusseaduse § 56), välja arvatud käesolevate Tingimuste punktis 8.2 nimetatud juhtudel.
 2. Tarbijast Ostjal puudub 14-päevane taganemisõigus võlaõigusseaduse § 56 alusel, kui:
  • Ostja on E-poe kaudu ostnud Auto, mis on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
  • Ostja on E-poe kaudu ostnud Auto, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi.
 3. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ilma punktis 8.7 sätestatud Auto väärtuse vähenemise hüvitamiskohustuseta ei tohi tellitud Autot kasutada muul viisil, kui on vajalik Auto olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on tavapäraselt lubatud Auto testimiseks füüsilises poes. 
 4. Auto tagastamiseks tuleb esitada Auto ostmisest taganemise avaldus, mille võib kirjutada vabas vormis või kasutades taganemisavalduse vormi (kättesaadav siit: taganemisavaldus ) ning saata see Müüja e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul Auto kättesaamisest. 
 5. Taganemisõiguse kasutamisel peab tagastatav Auto olema samas seisus, mis Auto oli Ostjale valduse andmise hetkel, esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ja dokumente).   
 6. Ostja kannab Ostjapoolsel Müügilepingust taganemisel Auto tagastamise otsesed kulud.
 7.  Kui Ostja taganeb Müügilepingust, mille esemeks on Auto ostmine ning Ostja on enne taganemist tasunud Müüjale ostusumma, tagastatakse talle tema poolt tasutu koos Auto kättetoimetamise kuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Müüjani. Tagastamisele kuuluvast summast võib Müüja maha arvestada Auto väärtuse vähenemisega seotud summa ja esitada tagastamisele kuuluvat summat ületava väärtuse vähenemise hüvitamiseks eraldi nõude, kui Ostja on Autot kasutanud muul viisil, kui on vajalik, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises. Samuti ei pea Müüja Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu, kui Ostja on sõnaselgelt valinud Müüja poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi. 
 8. Kui Müügilepingu esemeks oli Auto, võib Müüja keelduda punktis 8.7 nimetatud tagasimaksete tegemisest seni, kuni Ostja on talle Auto tagastanud või esitanud tõendi, et ta on Auto tagasi saatnud. Auto tuleb tagastada Müüja esindusse, kust Auto osteti. Auto tuleb tagastada viivitamatult ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest.

Poolte vastutus

 1. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Auto puhul esitada Müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates Auto üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Auto puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Auto säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Autot, kui Auto kasutamine halvendab veelgi Auto seisukorda.
 2. Ostja saab Auto lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda lisaks Tingimustes ja Müügilepingus sätestatud õiguskaitsevahenditele seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Auto parandamist, asendamist või taganeda Müügilepingust ja tagastada nõuetele mittevastav Auto.
 3. Ostjal ei ole võimalik Müüja Müügilepingu rikkumisele ja Auto Müügilepingu tingimustele mittevastavusele tugineda juhul, kui Autole tekkinud kahju on põhjuslikus seoses Ostja tegevuse või tegevusetusega.
 4. Müüja ei vastuta: 
  • Ostja süül Auto halvenemise või kahjustumise eest, 
  • puuduste eest, mis on tekkinud Auto kasutusjuhenditele või sihtotstarbele mittevastava kasutamise tagajärjel;
  • Auto normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
 5. Juhul, kui Müüja satub Auto üleandmisega Müügilepingus kokkulepitud tähtpäevadel viivitusse, on Müüja vastutus Ostja ees piiratud 5%-ga Auto koguhinnast. 
 6. Juhul, kui Ostja viivitab Auto ülevaatamisega kokkulepitud tähtpäeval või ei ole tasunud Müügilepingus kokkulepitud müügihinda tähtaegselt, loetakse Ostja viivituses olevaks. Müüjal on õigus nõuda Ostjalt Auto vastuvõtmisega või müügihinna tasumisega viivitamise eest leppetrahvi 0,1% Auto müügihinnast päevas alates Auto ülevaatamise kokkulepitud tähtpäevast või alates ükskõik millisest maksetähtpäevast. Müüja poolt nõutava leppetrahvi nõude summa ei või kokku ületada 5% Auto koguhinnast. 

Pretensiooni esitamise võimalus

 1. Kui Ostjal on E-poe osas pretensioone, palume pöörduda Müüja esinduse poole kas isiklikult, külastades Müüja  esindust, saates e-kirja või võttes ühendust telefoni teel. Müüja vastab Ostja pretensioonile 15 päeva jooksul arvates pretensiooni saamisest.
 2. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Samuti võib Ostja pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.